ZŠ Štefánikova Hradec Králové 

  NAŠE ŠKOLA 
      .o škole
      .kontakty
      .ke stažení
      .školní časopis
      .klub přátel
      .školská rada
      .aktuality
      .diskuse
      .úřední deska
      .prohlídka školy

  ŠPP 
      .o pracovišti
      .psycholog školy
      .metodik prevence
      .výchovný poradce
      .speciální pedagog

  BAKALÁŘI 
      .rozvrhy hodin
      .suplování
      .elektronická ŽK

  KALENDÁŘ 
      .plán roku
      .školní události
      .přehled akcí

  SIRS 
      .rezervační systém
      .zápis kroužků
      .zápis do 1. tříd

  NAŠE JÍDELNA 
      .stravování
      .jídelníček
      .objednávání

  NAŠE DRUŽINA 
      .o družině
      .oddělení
      .aktuality
      .dokumenty
      .kroužky
      .fotografie
      .plánované akce
      .projekty

  WEB APLIKACE 
      .Office365
 Školní mléko / Ovoce do škol
Dnes je 18.7.2024 @ 3:03
Zobrazeno: 9098315x

ZŠ ŠTEFÁNIKOVA HK
ulice Štefánikova 566, 50011 Hradec Králové

[Nepřihlášen

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ


Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog a školní speciální pedagog.

 

 

výchovný poradce:  Mgr. Marcela Balcarová

kontakt:  tel. -  725 855 315              e-mail - balcarova@zsshk.cz

konzultační hodiny:

čtvrtek 13:30 - 14:30 - nebo dle individuální domluvy

pátek 9:40 - 10:00 - prosím o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem.

 

Náplň práce výchovného poradce

 • koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou zajištuje předmět speciální pedagogické péče a pedagogickou intervenci
 • podává žákům a jejich rodičům informace z oblasti volby povolání
 • zpracovává přihlášky ke studiu na SŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

metodik prevence:  Bc. Martina Šitinová

kontakt:  tel. - 492 604 925             e-mail - sitinova@zsshk.cz

konzultační hodiny:  dle domluvy

Prosím o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem.

 

Náplň práce školního metodika prevence

 • metodická, koordinační, informační a poradenská činnost v oblasti primární prevence rizikového chování
 • koordinace a realizace preventivního programu školy
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování
 • poradenská činnost rodičům a zákonným zástupcům žáků v případě výskytu nějaké formy rizikového chování.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

školní psycholog:  Mgr. René Hůlek

kontakt:  tel. 720 944 905                  e-mail - hulek@zsshk.cz

konzultační hodiny:
Út, St (pouze liché týdny) a Pá - vždy 8 – 11:30 a 13 – 15:00

Prosím o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem.

 

Náplň práce školního psychologa

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejména pedagogickopsychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

 

Konzultační, poradenské a intervenční činnosti:

 • Péče o integrované žáky
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • Prevence školního neúspěchu žáků
 • Kariérové poradenství u žáků
 • Techniky a hygiena učení
 • Skupinová a komunitní práce s žáky
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí

 

Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Metodická pomoc třídním učitelům
 • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení)
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé)
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

školní speciální pedagog:  Mgr. Vladimíra Bůtová

kontakt: tel. - 720 944 595                          e-mail - butova@zsshk.cz

konzultační hodiny: dle domluvy

Prosím o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem.

 

Náplň práce školního speciálního pedagoga

 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, stanovení intervenčních postupů.
 • Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky (reedukační, kompenzační, ...).
 • Besedy, osvěta směrem k zákonným zástupcům.
 • Metodická pomoc třídním učitelům i dalším pedagogickým pracovníkům, individuální konzultace, semináře.
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich vřazení do vhodného stimulačního programu.
 • Participace na vytváření školních vzdělávacích programů, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory.

 

 Zásady ochrany osobních dat pro základní škola Štefánikova Hradec Králové vytvořil MasterII(c), EMUX(r) desing v2.1, active code by VLKCo, s.r.o.